návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Politika kvality A.T.I.C. ČR

Schválená jednáním členského fóra dne 21.4.2005 v Olomouci.
Asociace turistických informačních center České republiky poskytuje svým členům služby, které svou kvalitou napomáhají rozvoji turistických informačních kanceláří a zajišťují trvalý zájem o jejich využívání a o členství v organizaci.
Hlavním cílem je spokojený zákazník - člen a čekatel na členství v A.T.I.C. ČR
Klademe důraz na profesionální růst pracovníků a zvyšující se kvalitu komunikačních dovedností a to zejména ve vztahu k potřebám zákazníka.
Naším cílem je standardizace služby poskytování informací turistům a návštěvníkům.
Naše jednotlivé pracovní činnosti chápeme jako ucelený proces poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu, které mají své návaznosti a souvislosti. Naši práci porovnáváme v potřebami zákazníka a snažíme se docílit jeho maximální spokojenosti současně se zajištěním tohoto standardu v rámci celé organizace. Všechny sledované parametry jsou vyhodnocovány v rámci celé organizace tak, aby nedocházelo k opakování případných chyb.
Naším cílem je preference služeb informačních center zákazníky (návštěvníky a turisty).
Tohoto cíle se snažíme dosáhnout postupnou standardizací činností TIC v rámci celé ČR, zkvalitňováním komunikace organizace s laickou i odbornou veřejností, podporou svých jednotlivých členů a jejich orientací na přední dodavatele služeb cestovního ruchu a dalších služeb souvisejících s provozem TIC. V rámci působnosti informačních center podporujeme jejich zapojení do řídících a výkonných struktur cestovního ruchu v regionech a krajích. Za nejvyšší hodnotu považujeme spokojeného a vracejícího se zákazníka (turistu a návštěvníka).
Naším cílem je zlepšování technické vybavenosti TIC a s tím souvisejících služeb.
Tohoto cíle se snažíme dosáhnout podporou zavádění nových technologií a vytvářením podmínek pro jejich přijetí v rámci celé organizace a to jednak prostřednictvím zlepšování dovedností pracovníků TIC a spoluprací s nositeli nových technologií v rámci domova i zahraničí. Jako klíčové vidíme zavádění a modernizaci informačního systému společně s maximálním využitím dostupných lidských a finančních zdrojů.
V naší práci se řídíme následujícími zásadami:

- Všichni členové vedení organizace jednají v souladu s její strategií a svým přístupem k zlepšování kvality poskytovaných služeb jsou příkladem pro všechny členy organizace.

- Motivujeme členy organizace k poskytování kvalitních služeb zejména možností využití partnerských nabídek subjektů cestovního ruchu působících v ČR.

- Každý člen organizace odpovídá za kvalitu a zlepšování své práce a svou činností podporuje dosažení cílů organizace.

- Týmová práce, motivování a spokojení pracovníci jednotlivých TIC jsou základním předpokladem úspěchu organizace v oblasti cestovního ruchu

- Zvyšováním kvalifikace, dovedností a informovaností pracovníků TIC vytváříme podmínky pro zvyšování kvality služeb organizace a její standardizaci.

- Veškeré činnosti provádíme v souladu s platnou legislativou a v souladu s nařízeními správních orgánů.

- Aktivně se účastníme práce v rámci profesních organizací cestovního ruchu a podporujeme spolupráci našich členů s místními institucemi a organizacemi CR.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 10.05.2005 v 06:15 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm