návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SEKRETARIÁT A.T.I.C.ČR

Rada Asociace turistických informačních center ČR vypisuje výběrové řízení na zajištění činnosti sekretariátu A. T. I. C. ČR.
Požadavky pro splnění podmínek výběrového řízení
Sekretariát:
1. vykonává usnesení předsednictva a členského fóra
a) Pořizuje zápisy z jednání rady a členských fór asociace,
b) Plní úkoly z řádně přijatých usnesení rady a členských fór,
c) Sleduje termíny plnění úkolů uložených členům rady,
d) ve spolupráci se členy rady textově zpracovává podklady základních materiálů asociace pro jednání rady a členských fór
2. řídí provozní záležitosti asociace
a) vyřizuje korespondenci,
b) vede spisovou agendu,
c) vede písemný archiv asociace,
d) vede evidenci členské základny
e) aktualizuje adresáře,
f) podílí se na vydávání asociačního Zpravodaje,
g) zajišťuje komunikaci s veřejností a se sdělovacími prostředky,
h) zabezpečuje celkovou prezentaci asociace,
i) sleduje vývoj v cestovním ruchu, vyhledávání a shromažďování informací z této oblasti
j) hospodaří s majetkem asociace v souladu se schváleným rozpočtem a vede účetnictví
3. vykonává působnosti, které na něj předsednictvo deleguje
a) jedná se subjekty působícími v cestovním ruchu,
b) podle rozhodnutí rady asociace se účastní na přípravě a průběhu veletrhů cestovního ruchu a dalších akcí s cestovním ruchem spojených,
c) činnost sekretariátu je hrazena na základě rozpočtu schváleného členským fórem
Na tuto činnost je rozhodnutím členského fóra ze dne 17. 10. 2002 schválena měsíční částka 15 000 Kč.
Další podmínky:

1. výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze turistická informační centra, která jsou členy asociace, a to nejméně tři roky
2. turistická informační centra musí být nejméně kategorie B
3. prokazatelná znalost dvou světových jazyků
4. předností je schopnost zpracování projektů (grantů) a doložení podání grantů z oblasti cestovního ruchu
Výběrové řízení je vyhlášeno ke dni 31. října 2002.
Termín podání do 15. listopadu 2002
Termín vyhodnocení: do 30. listopadu
Oznámení výsledků výběrového řízení ve Zpravodaji na webových stránkách asociace
Přihlašované projekty je nutné poslat doporučeně v uzavřených obálkách s označením SEKRETARIÁT na adresu: Sekretariát A. T. I. C. ČR, Na Skalkách 937, 277 11 Neratovice.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 04.11.2002 v 09:16 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm