návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Zpráva o činnosti A. T. I. C. ČR v roce 2005

Přednesl ji prezident Asociace turistických informačních center ČR na členském fóru v Perníkové chaloupce 20.10.2005.
Vážení členové ATIC ČR,

naše organizace oslavila 10. výročí své existence. V tomto smyslu je možné říci, že máme dětská léta za sebou. Výraznou měrou se podílíme na kvalitě rozvoje cestovního ruchu v místech působení informačních center. Využívání informačních center turisty a návštěvníky roste a podle průzkumů se za posledních deset let několikanásobně zvýšilo. Jistě k tomu přispívá i naše spolupráce s odbornými subjekty cestovního ruchu, jako jsou Czech Tourism, MMR ČR a odborný tisk. Pracovníci jednotlivých IC jsou těmi, kteří ovlivňují mínění IC veřejností podle kvality poskytovaných služeb. Dalšími, kteří mohou výrazně ovlivnit rozsah a kvalitu poskytovaných služeb jsou zřizovatelé IC, kteří poskytují snažení pracovníků IC materiální, technické a také mzdové zázemí. Snahou naší organizace je, aby celková úroveň poskytovaných sužeb stoupala, aby podpora zřizovateli byla odpovídající rozsahu poskytovaných služeb a také, aby se zvyšovala odbornost jednotlivých pracovníků.
Členské fórum Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)
Z těchto důvodů byla radou ATIC ČR přijata v roce 2005 následující opatření:

1. Zpracování metodické příručky provozu IC, její vytištění a poskytnutí provozovatelům IC, odborným školám CR a institucím (města, obce, orgány státní správy)

2. Pokračování přípravy certifikace organizace, dle norem ISO 9001-2000. S cílem zavedení této normy v oblasti řízení organizace. V této chvíli je zpracována a schválena "Příručka systému managementu kvality ISO 9001:2000". Dále je schválena "Politika kvality A. T. I. C. ČR". Proběhl interní audit sekretariátu organizace (14. 10. 2005) a rada ATIC ČR na svém dnešním jednání odsouhlasila termín k zahájení procesu certifikace certifikačním orgánem.

3. Pro účely zlepšování komunikace mezi členy ATIC ČR a pro zvýšení prestiže naší organizace rada ATIC ČR odsouhlasila změnu vydávání "Zpravodaje" z tištěné podoby do elektronické (cca 4x ročně). Byla ustavena pracovní skupina pro jednání s Czech Tourism o otázkách spolupráce. Prezident ATIC ČR se zúčastnil jednání poradního sboru ministra MMR ČR, kde byly vzneseny požadavky na:

- řešení podpory veřejné služby IC v rámci vícezdrojového financování
- standardizaci služeb IC v rámci ČR
- zahrnutí problematiky IC do zákonné normy o CR
- rozšiřování podpory IC v rámci Státního programu podpory CR
- lépe ošetřit značení IC v ČR
- zahrnout činnost pracovníků IC do předpisů upravujících platové tabulky zaměstnanců

Dále se naše organizace zavázala k partnerství na projektu "Mediální podpora domácího cestovního ruchu" a k spolupráci na projektu "Kudy z nudy". Oba projekty realizuje Czech Tourism.
Členské fórum Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)
Z důvodu podání výpovědi smlouvy o poskytování služeb mezi ATIC ČR a informačním centrem KAM NA PARDUBICKU, s. r. o. projednala rada ATIC ČR vzniklou situaci se závěrem, připravit podmínky výběrového řízení na provoz sekretariátu ATIC ČR. Výběrové řízení bude vypsáno tak, aby předání agendy ATIC ČR proběhlo do konce roku 2005, respektive aby činnost nového sekretariátu mohla začít od 1. 1. 2006.

V současné době má ATIC ČR 144 řádných členů a je evidováno 7 čekatelů.
V následujícím období je nutné:

- získat a udržet certifikaci dle norem ISO 9001-2000
- zajistit stabilizace činnosti sekretariátu a členů rady
- zlepšit podmínky pro fungování IC v ČR
- zajistit trvale zlepšování odborných znalostí a dovedností pracovníků IC
- podpořit zavedení a využívání jednotného informačního systému v rámci IC v ČR
- zvýšit prestiž ATIC ČR mezi odbornými organizacemi CR a odbornou veřejností

V rámci spolupráce s COT byla podepsána nová smlouva o spolupráci akceptující potřeby obou partnerů, přičemž zůstaly zachovány formy jednostránkové prezentace zdarma.

Rada ATIC ČR dále pracuje na získávání partnerů spolupráce z řad vydavatelů a dalších odborných firem.

Pro naši další práci je nezbytně nutné znát názory členské základny, vás pracovníků IC. Dovoluji si Vás proto vyzvat k intenzivnější komunikaci se členy rady ATIC ČR.

Miroslav Foltýn,
prezident A.T.I.C. ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 20.10.2005 v 14:30 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm