návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Státní okresní archív Vsetín [ Archiv ]

Státní okresní archiv Vsetín, vnitřní organizační jednotka Zemského archivu v Brně, v souladu se zákonem č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních podniků, škol a právnických osob na území bývalého okresu Vsetín a příslušných obcí, provádí výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení u určených i neurčených původců, pečuje o archiválie od převzaté od těchto původců a jejich předchůdců, vede příslušnou evidenci archiválií, plní úkoly okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie a umožňuje nahlížet badatelům do uložených archiválií.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Státní okresní archiv Vsetín
4 května 227
755 01 Vsetín
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 411 095

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mza.cz/vsetin/

Typ záznamu: Archiv
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 05.06.2012 v 15:10 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm